logozywnosc

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  styczeń 2020 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50 kg w tym:
  1. Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
  2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
  3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
  4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. szynka wieprzowa mielona 1,8 kg,
   3. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   4. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
  5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
  6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
  7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
  8. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.
  9. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
  10. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 40,3kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
  11. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
  12. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
  13. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


logozywnosc

Gmina Łubnice, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach będzie kontynuowała realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących tj. warsztatach.

W dniu 07.01.2020 r została zawarta umowa ze Związkiem Stowarzyszeń – Kielecki Bank Żywności w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2019.

W okresie od stycznia 2020r. do lipca 2020r. w ramach umowy wsparcie otrzyma 350 osób najbardziej potrzebujących, z terenu Gminy Łubnice. Artykuły spożywcze będą przywożone cyklicznie w 2 transportach. Pozwoli to na przygotowanie około 700 paczek w skład, których będą wchodziły artykuły spożywcze z różnych grup towarowych tj. art. warzywno-owocowe, art. skrobiowe, art. mleczne, art. mięsne, cukier, tłuszcze i dania gotowe.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, kryterium dochodowe to 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN, dla osoby w rodzinie, dochód z gospodarstwa rolnego za 1 ha przeliczeniowy – 308zł. 

Realizacji zadania będą towarzyszyły działania dodatkowe w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych, edukacji ekonomicznej, mających na celu pomoc w przygotowaniu zdrowych posiłków, utrzymaniu higieny żywienia oraz nie marnowania żywności.


logozywnosc

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach korzystających z żywności z Podprogramu 2019,  które odbędą się 23.01.2020 w Budynku Urzędu Gminy Łubnice 66A o godz. 9.00. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2019 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach korzystających z żywności z Podprogramu 2019, które odbędą się 23.01.2020 w Budynku Urzędu Gminy Łubnice 66A o godz. 12.30. Będą to warsztaty kulinarne – „Kulinarnie mocni” oraz warsztaty z niemarnowania żywności.

 


 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH
od dnia 2 stycznia 2017 r. przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod nazwą:
„MOJA KARIERA W MOICH RĘKACH”
Priorytet 9. „Wykluczenie społeczne i walka z ubóstwem”
Działanie 9.1. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”

Dla wszystkich uczestników Projektu oferujemy grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo psychologiczne, a także BEZPŁATNE KURSY i STAŻE ZAWODOWE

PROJEKT KIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • Bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (zakwalifikowanych do III profilu pomocy;
 • Biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP;
 • Ubogich pracujących – osób pracujących korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • W wieku aktywności zawodowej 18-67 lat;
 • Z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim, policealnym i nie więcej niż dla 2 osób z wykształceniem wyższym;
 • Zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice.

Wartość projektu: 537 817,50 zł
Kwota dofinansowania: 443  953,50 zł

logolub2


 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach publikuje Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym  w ramach Projektu pn. „Moja kariera w moich rekach” w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse  na zatrudnienie.

 


Łubnice  05.05.2017 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2017

z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu

                                USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

W dniu 05 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej, Zarządzeniem nr 3 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach, która rozpatrzyła ofertę złożoną w trybie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe na wsparcie realizacji w/w zadania w ramach Projektu pn. „Moja kariera w moich rękach ” w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse  na zatrudnienie. Komisja Konkursowa w składzie określonym zarządzeniem dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty:

 • Krystyna Barszcz – Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel OPS Łubnice;
 • Janina Trela – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert przedstawiciel OPS Łubnice;
 • Dorota Sekuła – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert przedstawiciel OPS Łubnice;
 • Alojzy Jakóbik – Członek komisji konkursowej z głosem doradczym przedstawiciel Kancelarii prawnej obsługującej projekt.

Przewodnicząca Komisji zapoznała członków z aktami prawnymi na podstawie których został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert, treścią Ogłoszenia o Otwartym Konkursie ofert oraz Ofertą, która wpłynęła do OPS. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym dofinansowaniu  podlega oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła jedną ofertę, która wpłynęła w ramach ogłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w dniu 28.04.2017 r. Otwartego Konkursu ofert.

 1. W dniu 05 maja 2017 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę złożoną na realizację zadania z zakresu Aktywizacji zawodowej.
 2. Łączna kwota dotacji na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej wynosi 113 400,00 PLN
 3. Wpłynęła jedna oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach: na realizację kompleksowego zakresu aktywizacji zawodowej określonego w ogłoszeniu za kwotę 112 770,00 PLN (sto dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). Komisja po sprawdzeniu oferty stwierdziła jej kompletność oraz to, że oferent w swej ofercie zobowiązał się do zrealizowania pełnego zakresu za zaproponowaną cenę, co jest równoznaczne z otrzymaniem wymaganych min. ilości (ponad 70pkt.), dlatego też rekomenduje się do przyznania dotacji.

Na tym protokół zakończono.

Załącznikami do protokołu jest oferta Zleceniobiorcy i Oświadczenia Członków Komisji konkursowej.

Podpisy członków zespołu:

 1. Podpis w oryginale Krystyna Barszcz
 2. Podpis w oryginale Janina Trela
 3. Podpis w oryginale   Dorota Sekuła
 4. Podpis w oryginale Alojzy Jakóbik

logolub2


 

 

HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w ramach projektu
pt. „Moja kariera w moich rękach” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I

08.05.2017r. godz    7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
09.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
11.05.2017r. godz    7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
12.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne

 

Grupa II

08.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
10.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
11.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
19.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne

 

Grupa III

09.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
10.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
12.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
19.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne

 
logolub2


 

ZARZĄDZENIE NR 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu

USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU

Dokument do pobrania tutaj.

logolub2


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Moja kariera w moich rękach” w ramach Działania:RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 2 – Wzór umowy o realizację zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 3 – Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 4 – Metodologia pomiaru kryterium efektywności.pdf
Zaˆłącznik nr 5 – Projekt-formularze zgłoszeniowe,rekrutacja
Regulamin uczestnictwa

logolub2