OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH
od dnia 2 stycznia 2017 r. przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pod nazwą:
„MOJA KARIERA W MOICH RĘKACH”
Priorytet 9. „Wykluczenie społeczne i walka z ubóstwem”
Działanie 9.1. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”

Dla wszystkich uczestników Projektu oferujemy grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, grupowe poradnictwo psychologiczne, a także BEZPŁATNE KURSY i STAŻE ZAWODOWE

PROJEKT KIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • Bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (zakwalifikowanych do III profilu pomocy;
 • Biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP;
 • Ubogich pracujących – osób pracujących korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • W wieku aktywności zawodowej 18-67 lat;
 • Z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim, policealnym i nie więcej niż dla 2 osób z wykształceniem wyższym;
 • Zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice.

Wartość projektu: 537 817,50 zł
Kwota dofinansowania: 443  953,50 zł

logolub2


 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach publikuje Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej, opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym  w ramach Projektu pn. „Moja kariera w moich rekach” w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse  na zatrudnienie.

 


Łubnice  05.05.2017 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/2017

z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu

                                USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

W dniu 05 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej, Zarządzeniem nr 3 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach, która rozpatrzyła ofertę złożoną w trybie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe na wsparcie realizacji w/w zadania w ramach Projektu pn. „Moja kariera w moich rękach ” w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse  na zatrudnienie. Komisja Konkursowa w składzie określonym zarządzeniem dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty:

 • Krystyna Barszcz – Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel OPS Łubnice;
 • Janina Trela – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert przedstawiciel OPS Łubnice;
 • Dorota Sekuła – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert przedstawiciel OPS Łubnice;
 • Alojzy Jakóbik – Członek komisji konkursowej z głosem doradczym przedstawiciel Kancelarii prawnej obsługującej projekt.

Przewodnicząca Komisji zapoznała członków z aktami prawnymi na podstawie których został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert, treścią Ogłoszenia o Otwartym Konkursie ofert oraz Ofertą, która wpłynęła do OPS. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym dofinansowaniu  podlega oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła jedną ofertę, która wpłynęła w ramach ogłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach w dniu 28.04.2017 r. Otwartego Konkursu ofert.

 1. W dniu 05 maja 2017 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła ofertę złożoną na realizację zadania z zakresu Aktywizacji zawodowej.
 2. Łączna kwota dotacji na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej wynosi 113 400,00 PLN
 3. Wpłynęła jedna oferta Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach: na realizację kompleksowego zakresu aktywizacji zawodowej określonego w ogłoszeniu za kwotę 112 770,00 PLN (sto dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). Komisja po sprawdzeniu oferty stwierdziła jej kompletność oraz to, że oferent w swej ofercie zobowiązał się do zrealizowania pełnego zakresu za zaproponowaną cenę, co jest równoznaczne z otrzymaniem wymaganych min. ilości (ponad 70pkt.), dlatego też rekomenduje się do przyznania dotacji.

Na tym protokół zakończono.

Załącznikami do protokołu jest oferta Zleceniobiorcy i Oświadczenia Członków Komisji konkursowej.

Podpisy członków zespołu:

 1. Podpis w oryginale Krystyna Barszcz
 2. Podpis w oryginale Janina Trela
 3. Podpis w oryginale   Dorota Sekuła
 4. Podpis w oryginale Alojzy Jakóbik

logolub2


 

 

HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w ramach projektu
pt. „Moja kariera w moich rękach” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I

08.05.2017r. godz    7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
09.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
11.05.2017r. godz    7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
12.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne

 

Grupa II

08.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
10.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
11.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
19.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne

 

Grupa III

09.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
10.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
12.05.2017r. godz.   7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
19.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne

 
logolub2


 

ZARZĄDZENIE NR 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach z dnia 10 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu

USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM W RAMACH PROJEKTU

Dokument do pobrania tutaj.

logolub2


 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. „Moja kariera w moich rękach” w ramach Działania:RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 2 – Wzór umowy o realizację zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 3 – Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.docx
Zaˆłącznik nr 4 – Metodologia pomiaru kryterium efektywności.pdf
Zaˆłącznik nr 5 – Projekt-formularze zgłoszeniowe,rekrutacja
Regulamin uczestnictwa

logolub2