Harmonogram spotkań – MAJ 2017

Dodano 06 Maj 2017

 

HARMONOGRAM

poradnictwa psychologicznego

odbywającego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w ramach projektu
pt. „Moja kariera w moich rękach” w 2017r.

Maj 2017r.

Grupa I

08.05.2017r. godz 7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
09.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
11.05.2017r. godz 7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
12.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne

 

Grupa II

08.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
10.05.2017r. godz. 7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
11.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
19.05.2017r. godz. 7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne

 

Grupa III

09.05.2017r. godz. 7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
10.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
12.05.2017r. godz. 7:00-12:00- poradnictwo psychologiczne
19.05.2017r. godz. 12:00-17:00- poradnictwo psychologiczne
logolub2


Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach

Dodano 30 Mar 2016

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach zatrudniona została Pani Magdalena Wiśniewska- Pietraszewska.

Uzasadnienie Pani Magdalena Wiśniewska- Pietraszewska spełnia wszystkie wymagania stawiane dla stanowiska, którego dotyczył nabór. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą umożliwiającą zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach. Posiada odpowiednie wykształcenie do prawidłowego wykonywania  powierzonych obowiązków na danym stanowisku pracy.  Jest osobą komunikatywną, opanowaną o wysokiej kulturze osobistej.


Ogłoszenie

Dodano 23 Mar 2016

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500+”) są wydawane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach w godzinach pracy od 700  do 1500.

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 01.04.2016 r


Wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego i niektórych świadczeń

Dodano 17 Mar 2016

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r
wprowadzone zostały następujące zmiany, które wchodzą w życie z dniem 10.09.2015r:

Od 1 listopada 2015r do 31 października 2016r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

89,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
118,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
129,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. więcej …


Kryterium dochodowe dla klientów pomocy społecznej

Dodano 17 Mar 2016

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 29 lipca 2015 r. poz. 1058) od 1 października 2015 roku obowiązują nowe zweryfikowane kryteria dochodowe:

– dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,

– dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł.

Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono na 288 zł.


Rodzina 500+

Dodano 10 Mar 2016

Program rodzina 500+

Logo rodzina 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 roku wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze.
Prawo do tego świadczenia przysługuje:
– obywatelom polskim,
– cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

więcej …


Informacja o naborze

Dodano 02 Kwi 2015

Nabór uczestników do projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice” realizowanego w 2015 roku przy dofinansowaniu z europejskiego funduszu społecznego w ramach Działania 7.1  Poddziałania 7.1.1 Upowszechnianie pracy socjalnej w Priorytecie VII – Promocja integracji społecznej.

Przewiduje on udział 5 osób (kobiet), które są beneficjentami pomocy społecznej i mają status bezrobotnego, niezatrudnionego lub rolnika (nie obejmuje osób pracujących). Rekrutacja w miesiącu kwiecień 2015 r.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łubnicach, lub telefonicznie pod nr 15 865-92-36 w. 42 lub 46 w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 do dnia 20 kwietnia 2015 roku.
Przewidywana realizacja kursów w miesiącach maj – lipiec 2015 roku.
W ramach projektu będzie przeprowadzona konsultacja z doradcą zawodowym, szkolenie z psychologiem i kursy zawodowe. Rodzaj kursów będzie dostosowany do indywidualnych predyspozycji osób zgłaszających się i możliwości projektowych.
W poprzednich latach zrealizowane były następujące kursy dla kobiet:  przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kucharz małej gastronomii, księgowość małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Możliwe są także inne.


Projekt zmian – jedno świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Dodano 14 Mar 2015

Jedno świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają świadczenie pielęgnacyjne – zakłada propozycja przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

Propozycje ministerstwa przedstawiła w poniedziałek wiceminister Elżbieta Seredyn na spotkaniu z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. – Przygotowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na najważniejszy postulat opiekunów osób niepełnosprawnych – powiedziała wiceminister Serdyn. więcej …


Zakończenie projektu 2014

Dodano 14 Mar 2015

Informacja o zakończeniu projektu EFS 2014 r.

Dnia 11.12.2014 roku zakończyła się realizacja projektu systemowego,, Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywniej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Była to VI edycja projektu, w której wzięło udział 10 beneficjentów. Grupę docelową projektu stanowiło 6 kobiet i 4 mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
więcej …


Kryterium dochodowe – świadczenia rodzinne

Dodano 13 Gru 2014

Od 1 listopada 2014 zmienia się kryterium dochodowe stanowiące podstawę do ubiegania się o świadczenia rodzinne.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł (wartość obowiązuje od 1 listopada 2014r.).
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł (wartość obowiązuje od 1 listopada 2014r).