Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dodano 09 Paź 2014

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 roku 2869zł.


INFORMACJA

Dodano 09 Paź 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że nowy okres zasiłkowy 2014/2015 dotyczący świadczeń rodzinnych rozpoczyna się od 1 listopada 2014 roku i trwać będzie do dnia 31 października 2015 roku.
Wnioski są wydawane i przyjmowane od 1 września 2014 roku. więcej …


Informacja dot. projektu systemowego w 2014 r

Dodano 03 Lip 2014

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

od dnia 1 marca 2014r. przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

„Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice”

Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”
Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

NA CZYM POLEGA PROJEKT?
Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 10 osób – klientów OPS ŁUBNICE do końca 2014 roku.
Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie dla 6 kobiet i 4 mężczyzn, poprzez realizację
10 kontraktów socjalnych z 3 instrumentami wsparcia dla klientów pomocy społecznej: aktywizacją społeczną, zawodową i edukacyjną.

więcej …


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Dodano 03 Lip 2014

Od 16 czerwca 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W życie wchodzi bowiem uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Oferta Partnerów – Karta Dużej Rodziny
Lista miejsc i wysokość zniżek jest aktualizowana na bieżąco. Ponadto infomacja dostępna jest również na stronie rodzina.gov.pl

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

więcej …


Informacja dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne

Dodano 23 Maj 2014

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku, poz. 567) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach informuje, że w dniu 15.05.2014 roku weszła w życie w/w ustawa określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje więcej …


Informacja o zakończeniu projektu EFS 2013

Dodano 07 Lut 2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  SPOŁECZNEGO

pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach grudniu 2013 roku zakończył piąty cykl szkoleń projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice”. Zajęcia trwały od miesiąca maja do końca grudnia 2013 roku. Brało w nich udział 10 osób.

więcej …


Świadczenie pielęgnacyjne – projektowane rozwiązania od 2014r.

Dodano 24 Lis 2013

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 października 2013r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projektowane rozwiązania mają na celu podwyższenie możliwej do otrzymania kwoty świadczenia pielęgnacyjnego oraz zróżnicowanie jej wysokości przez uwzględnienie indywidualnych potrzeb związanych z opieką. więcej …


INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodano 15 Paź 2013

Firma ORTCARE  przekazuje informację dotyczącą dofinansowania do sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego. Wszystkie osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystać ze sprzętu np. : wózek ręczny , pionizator , podnośnik , rower , balkonik , chodzik, spacerówki , foteliki,  itp . więcej …


INFORMACJA DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OSOBISTĄ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM DO LAT 5 LUB 18 LAT W PRZYPADKU DZIECKA, KTÓREGO STAN ZDROWIA POTWIERDZONY JEST ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Dodano 15 Paź 2013

1 września weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym państwo sfinansuje składki na ubezpieczenie społeczne za rodziców – samozatrudnionych, pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz rolników i bezrobotnych – opiekujących się dziećmi. więcej …


Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Dodano 30 Wrz 2013

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 roku 2431 zł.