Gminna Komisja RPA

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łubnicach została powołana

Zarządzeniem nr  9/03  Wójta Gminy Łubnice w 2003 roku  na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.).
Skład Komisji:

  1. Anna Grajko- przewodniczący
  2. Janina Trela- koordynator
  3. Barbara Dudek- sekretarz
  4. Danuta Lasota- członek
  5. Jolanta Hynek- członek
  6. Małgorzata Mazur- członek

Zadania Komisji:

  1. Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów.
  2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
  3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, w których mowa w art.12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów. W których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe).
  4. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych .