Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Od sierpnia 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach realizuje projekt systemowy pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Łubnice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie:7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Czas trwania projektu w 2013 roku: styczeń – grudzień

Projekt skierowany jest do osób:
– bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w PUP oraz rolników,
– korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
– w wieku od 15 – 64 lat,
– posiadających wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
– zamieszkałych na terenie Gminy Łubnice.

Projekt obejmuje:
– warsztaty komunikacji społecznej
– warsztaty doradztwa zawodowego
– szkolenia zawodowe

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jedynym warunkiem jest podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego.
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób korzystających z pomocy społecznej oraz wzmocnienie i poprawa skuteczności funkcjonowania Ośrodka. Uczestnicy projektu otrzymują wszechstronne wsparcie zwłaszcza w obszarze umiejętności społecznych i poruszania się na rynku pracy. Do tej pory w projekcie udział wzięło 36 osób – klientów Ośrodka.

Zespół projektowy
W celu realizacji projektu powołano zespół w składzie:
Krystyna Barszcz – kierownik projektu,
Janina Trela – ekspert ds. sprawozdawczości, promocji, monitoringu i przetwarzania danych osobowych.
Dorota Sekuła – księgowy projektu
Elżbieta Stępień – pracownik socjalny

Do podstawowych zadań zespołu należy:
– skoordynowanie procedur organizacyjnych projektu,
– monitoring i kontrola wszystkich działań,
– przygotowywanie wzorów dokumentów, ankiet, deklaracji uczestnictwa,
– rozliczenia i sprawozdawczość merytoryczno–finansowa projektu.

Cele projektu
Celem głównym projektu jest :

– wzrost aktywności zawodowej, społecznej , edukacyjnej u 10 klientów OPS do końca 2013r.

Cele szczegółowe:

– podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych u 10 klientów OPS do końca 2013r.

– zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy 10 klientów OPS do końca 2013r.

– upowszechnienie pracy socjalnej poprzez zawarcie kontraktów socjalnych z 10 klientami OPS w okresie od 04.2013 do 12.2013r.

– niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla 10 klientów OPS do końca 2013 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Gminę Łubnice zamieszkuje 4323 os. w tym 2199 kobiet i 2124 mężczyzn . Największym problemem mieszkańców jest brak pracy. Bezrobocie to główny problem społeczny jaki podejmuje w swej działalności OPS. Wg danych PUP w Staszowie status osoby bezrobotnej ( stan na 30.11.2012 r) ma 207 osób w tym 99K i 108M. W przedziale wiekowym 18-30 lat- 151 os. bezrobotnych , 31-65 lat – 56 osób . Spośród 207 os. bezrobotnych 86 % posiada wykształcenie co najwyżej średnie- 178 os. Najczęstsza przyczyna bezrobocia to brak kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się na rynku pracy- 90 % bezrobotnych. Prócz bezrobocia rejestrowanego jest ogromne tzw. „bezrobocie ukryte”, jest to bardzo duża grupa osób nieaktywnych zawodowo często zamieszkujących z rodzinami prowadzącymi niewielkie gospodarstwa rolne ( os. zatrudnione w gospodarstwach rolnych). Z posiadanej dokumentacji wynika, że z pomocy Ośrodka w 2012 roku skorzystało 205 os. z 296 rodzin, w tym 128 K i 77 M. Liczba os. korzystających z pomocy w wieku od 15 do 30 lat w 2012 r wyniosła 28 ( ok. 14% klientów OPS). Najczęstszą przyczyną udzielania pomocy przez OPS było: ubóstwo – 167 rodzin, bezrobocie 95 rodzin, długotrwała choroba – 92 rodziny, bezradność w sprawach opiek. – wych. ( rodziny wielodzietne i niepełne)- 36 rodzin, niepełnosprawność -25 rodzin. W/w czynniki powodują korzystanie z pomocy społecznej zarówno przez kobiety bezrobotne jak również mężczyzn. Z przedstawionych danych wynika, że klientami pomocy społecznej w GŁ są w równej mierze zarówno kobiety(K) jak i mężczyźni(M). Z przeprowadzonej przez pracowników socjalnych analizy dokumentacji 30 rodzin korzystających z pomocy Ośrodka wynika, że przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej jest brak pracy spowodowany posiadaniem zbyt niskich lub niedostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Posiadana diagnoza sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z usług OPS wskazuje, że dominującymi barierami w poprawie trudnej sytuacji życiowej są:

– 90% brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych ( posiadane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy)

– 80% brak umiejętności poruszania się po rynku pracy.

W/w czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od pomocy społecznej zarówno M jak i K pozostające bez pracy. Opisane bariery wskazują na konieczność objęcia klientów OPS zarówno K jak i M kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano zastosowanie 3 instrumentów aktywnej integracji( aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna). Walka z bezrobociem możliwa jest na kilka sposobów, najskuteczniejsze wydają się kursy zawodowe oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy. Kursy dostosowane będą do potrzeb lokalnego rynku pracy i możliwości klientów OPS. Zarówno kursy jak i wybór uczestników projektu będą skonsultowane z PUP. Zadaniem OPS jest udzielenie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję , da szansę zaspokojenia niezbędnych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych oraz stworzy możliwość rozwoju. Skuteczna pomoc związana jest ściśle z ograniczeniem uzależnienia od pomocy społecznej oraz minimalizowania wszelkich dysfunkcji. Takie działania będą skuteczne jeżeli zastosuje się kompleksowe podejście do problemów i wprowadzi systemowe rozwiązania. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ zarówno na klientów OPS jak i ich rodziny oraz najbliższe otoczenie. UP zdobędą w ramach jego realizacji wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, które zmotywują ich do podejmowania aktywności zawodowej. Projekt będzie miał wpływ na podejmowanie aktywności społecznych, edukacyjnych i zawodowych przez pozostałych klientów OPS oraz środowisko lokalne.

Założenia i cele Projektu współgrają z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013.

Grupy docelowe:

Wsparcie w ramach Projektu (P) jest kierowane do 10 os., w wieku aktywności zawodowej, nie objętych dotychczas wsparciem w ramach P systemowego (4K i 6M) klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców GŁ. Są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP, pozostające bez zatrudnienia i osoby zatrudnione w małych gospodarstwach rolnych( rolnicy). Z analizy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych wynika, że zarówno osoby niepracujące jak i os. zatrudnione w małych, niedochodowych gospodarstwach rolnych, które możemy zaliczyć do tzw. „bezrobocia ukrytego” mają następujące potrzeby i oczekiwania: zdobycie nowych kwalifikacji, pozyskanie wiedzy o swoich możliwościach, predyspozycjach, umocnienie wiary we własne możliwości oraz zwiększenie motywacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Największymi barierami są wysokie koszty związane ze zdobywaniem nowych kwalifikacji i podnoszeniem umiejętności zawodowych i społecznych, duża odległość od aglomeracji, brak komunikacji. Dzięki wsparciu z EFS i POKL (bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz wypłata zasiłków celowych) UP będą mogli je przełamać. Rekrutacja UP będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: chęć przystąpienia do P i ukończenie planowanych szkoleń , wykształcenie , kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna rekrutowanych osób. Z wytypowanymi osobami PS przeprowadzi rozmowy i zaproponuje podpisanie kontraktu socjalnego wraz z określeniem instrumentów AI. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa w P oraz zostaną zapoznane z regulaminem P. Proces rekrutacji zapewnia jednakowy dostęp i możliwości wzięcia udziału w P obu płci.

 

Działania – edycja 2013
Projekt obejmuje:

– formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,

– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

AKTYWNA INTEGRACJA

Projekt skierowany jest do 10 nowych uczestników projektu (4kobiet)   i ( 6 mężczyzn).

Są to osoby:
– bezrobotne – 3 (2 K i 1 M),
– w wieku 15-30 lat – 2 osoby (2 K), przy czym udział tej grupy w Projekcie stanowi 20%,

– osoby zatrudnione (rolnicy) – 5 M i 2 K
– ubogie, często niezaradne życiowo, z niskim lub niedostosowanym do potrzeb rynku pracy wykształceniem., małą motywacją do podejmowania aktywności zawodowej.
Działania skierowane są do kobiet i mężczyzn. Pracownicy socjalni w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w P dokonają  wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych. Pierwszym instrumentem będą warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w celu przezwyciężenia bierności zawodowej, zdobycia umiejętności  autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole oraz organizowanie pracy własnej zawodowej.

Drugim instrumentem będą kursy zawodowe w wymiarze min. 220 godzin, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy. Kursy będą dobrane adekwatnie do potrzeb UP po spotkaniach z doradcą zawodowym.

Trzecim instrumentem będą warsztaty z psychologiem zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej , radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny oraz poczucia własnej wartości, przezwyciężenia problemów życiowych. Zdobyte umiejętności oraz wiedza jaką osiągną UP zostaną potwierdzone stosownymi dokumentami- zaświadczenia, dyplomy.

Kompleksowe wsparcie odbuduje pozytywne więzi ze społecznością lokalną , nauczy samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz przyczyni się do wzmocnienia ich własnej wartości oraz zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego. W ramach projektu zastosowane będzie kompleksowe wsparcie UP co nie byłoby możliwe bez udziału środków EFS. OPS ze względu na słabą kondycję finansową nie mógłby realizować zadań AI.

Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Taka sytuacja rodzi rozgoryczenie, niską wiarę we własne możliwości a także niekiedy uzależnienia i agresję. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychają te rodziny na margines życia społecznego grożąc wykluczeniem społecznym. Pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin powoduje konieczność korzystania z różnych form pomocy społecznej a czasami uzależnienie od pomocy społecznej.

Największymi barierami dla beneficjentów ostatecznych są wysokie koszty związane ze zdobyciem nowych kwalifikacji i podnoszeniem umiejętności społecznych i zawodowych. Dzięki wsparciu EFS (bezpłatne szkolenia, warsztaty, wypłata zasiłków) uczestników projektu będą mogli je przełamać.
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt/wyposażenie oraz meble do sali w OPS , w której  zorganizowane zostaną zajęcia dla UP z doradcą zawodowym i psychologiem.
Produkty:
– 10 kontraktów socjalnych,
– 32 h warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych,
– 20 h godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zaw.,
– 16 h godzin grupowych zajęć z doradcą zaw.,

– 6 dzienników zajęć,

– 10 kpl. mat. dydaktycznych wydanych UP,

– 10 certyfikatów
Personel zaangażowany do tego zadania to: koordynator projektu, ekspert do spraw sprawozdawczości, promocji monitoringu i  przetwarzania danych osobowych.

PRACA SOCJALNA

W ramach pracy pracownicy socjalni będą  prowadzić rekrutacje uczestników projektu, kompletować dokumentację, sporządzać kontrakty socjalne, udzielać poradnictwa i wsparcia finansowego, na bieżąco monitorować postawy beneficjentów ostatecznych oraz sytuacje rodzin objętych wsparciem. Przeprowadzą wywiady środowiskowe, które będą stanowić podstawę zawarcia kontraktów socjalnych. W ramach tego zadania zostanie wypłacony dodatek dla  PS realizującego podpisane kontrakty socjalne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE (WKŁAD WŁASNY)

W ramach wsparcia rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe (dla 10 BO), zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej.

Budżet projektu

Wkład własny: 13.306,13zł
Wnioskowane dofinansowanie: 113.418,87zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 12.672,50zł (126.725,00 : 10 osób)
Koszty ogółem projektu: 126.725,00zł
w tym: a) koszty bezpośrednie: 116.451,13zł
• Koszty zadania 1 „Aktywna integracja” 65.370,00zł
• Koszty zadania 2 „Praca socjalna” 4.500,00zł
• Koszty zadania 3 „Zasiłki i pomoc w naturze” 13.306,13zł
• Koszty zadania 4 „Zarządzanie projektem” 33.275,00zł

b) koszty pośrednie: 10.273,87zł.
Wkład własny: 13.306,13zł.
Wnioskowane dofinansowanie: 113.418,87zł.
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 12.672,50zł. (126.725,00 : 10 osób)