Cele projektu

Celem głównym projektu jest :

  •  wzrost aktywności zawodowej, społecznej , edukacyjnej u 10 klientów OPS do końca 2013r.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych u 10 klientów OPS do końca 2013r.
  • zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy 10 klientów OPS do końca 2013r.
  • upowszechnienie pracy socjalnej poprzez zawarcie kontraktów socjalnych z 10 klientami OPS              w okresie od 04.2013 do 12.2013r.
  • niwelowanie barier ekonomicznych i geograficznych w dostępie do aktywnej integracji poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla 10 klientów OPS do końca 2013 r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Gminę Łubnice zamieszkuje 4323 os. w tym 2199 kobiet i 2124 mężczyzn . Największym problemem mieszkańców jest brak pracy. Bezrobocie to główny problem społeczny jaki podejmuje w swej działalności OPS. Wg danych PUP w Staszowie status osoby bezrobotnej ( stan na 30.11.2012 r) ma 207 osób w tym 99K i 108M. W przedziale wiekowym 18-30 lat- 151 os. bezrobotnych , 31-65 lat – 56 osób . Spośród 207 os. bezrobotnych 86 % posiada wykształcenie co najwyżej średnie- 178 os. Najczęstsza przyczyna bezrobocia to brak kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się na rynku pracy- 90 % bezrobotnych. Prócz bezrobocia rejestrowanego jest ogromne tzw. „bezrobocie ukryte”, jest to bardzo duża grupa osób nieaktywnych zawodowo często zamieszkujących z rodzinami prowadzącymi niewielkie gospodarstwa rolne ( os. zatrudnione w gospodarstwach rolnych). Z posiadanej dokumentacji wynika, że z pomocy Ośrodka w 2012 roku skorzystało 205 os. z 296 rodzin, w tym 128 K i 77 M. Liczba os. korzystających z pomocy w wieku od 15 do 30 lat w 2012 r wyniosła 28 ( ok. 14% klientów OPS). Najczęstszą przyczyną udzielania pomocy przez OPS było: ubóstwo – 167 rodzin, bezrobocie 95 rodzin, długotrwała choroba – 92 rodziny, bezradność w sprawach opiek. – wych. ( rodziny wielodzietne i niepełne)- 36 rodzin, niepełnosprawność -25 rodzin. W/w czynniki powodują korzystanie z pomocy społecznej zarówno przez kobiety bezrobotne jak również mężczyzn. Z przedstawionych danych wynika, że klientami pomocy społecznej w GŁ są w równej mierze zarówno kobiety(K) jak i mężczyźni(M). Z przeprowadzonej przez pracowników socjalnych analizy dokumentacji 30 rodzin korzystających z pomocy Ośrodka wynika, że przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej jest brak pracy spowodowany posiadaniem zbyt niskich lub niedostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Posiadana diagnoza sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z usług OPS wskazuje, że dominującymi barierami w poprawie trudnej sytuacji życiowej są:

  • 90% brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych ( posiadane kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy)
  • 80% brak umiejętności poruszania się po rynku pracy.

W/w czynniki determinują złą sytuację finansową i powodują uzależnienie od pomocy społecznej zarówno M jak i K pozostające bez pracy. Opisane bariery wskazują na konieczność objęcia klientów OPS zarówno K jak i M kompleksowym systemem wsparcia. Zaplanowano zastosowanie 3 instrumentów aktywnej integracji( aktywizacja zawodowa, edukacyjna, społeczna). Walka z bezrobociem możliwa jest na kilka sposobów, najskuteczniejsze wydają się kursy zawodowe oraz poradnictwo w sprawach związanych z rynkiem pracy. Kursy dostosowane będą do potrzeb lokalnego rynku pracy i możliwości klientów OPS. Zarówno kursy jak i wybór uczestników projektu będą skonsultowane z PUP. Zadaniem OPS jest udzielenie takiego wsparcia osobom i rodzinom, które umożliwi im samodzielną egzystencję , da szansę zaspokojenia niezbędnych potrzeb, zapewni skuteczną realizację ról społecznych oraz stworzy możliwość rozwoju. Skuteczna pomoc związana jest ściśle z ograniczeniem uzależnienia od pomocy społecznej oraz minimalizowania wszelkich dysfunkcji. Takie działania będą skuteczne jeżeli zastosuje się kompleksowe podejście do problemów i wprowadzi systemowe rozwiązania. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ zarówno na klientów OPS jak i ich rodziny oraz najbliższe otoczenie. UP zdobędą w ramach jego realizacji wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, które zmotywują ich do podejmowania aktywności zawodowej. Projekt będzie miał wpływ na podejmowanie aktywności społecznych, edukacyjnych i zawodowych przez pozostałych klientów OPS oraz środowisko lokalne.

Założenia i cele Projektu współgrają z założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013.