Działania

Projekt obejmuje:

  • formy aktywnej integracji adresowane do klientów Ośrodka,
  • upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

AKTYWNA INTEGRACJA

Projekt skierowany jest do 10 nowych uczestników projektu (4kobiet) i ( 6 mężczyzn).
Są to osoby:

  • bezrobotne – 3 (2 K i 1 M),
  •  w wieku 15-30 lat – 2 osoby (2 K), przy czym udział tej grupy w Projekcie stanowi 20%,
  • osoby zatrudnione (rolnicy) – 5 M i 2 K
  • ubogie, często niezaradne życiowo, z niskim lub niedostosowanym do potrzeb rynku pracy wykształceniem., małą motywacją do podejmowania aktywności zawodowej.

Działania skierowane są do kobiet i mężczyzn. Pracownicy socjalni w uzgodnieniu z osobami zakwalifikowanymi do udziału w P dokonają wyboru instrumentów aktywnej integracji, które będą realizowane w ramach kontraktów socjalnych. Pierwszym instrumentem będą warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w celu przezwyciężenia bierności zawodowej, zdobycia umiejętności autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole oraz organizowanie pracy własnej zawodowej.
Drugim instrumentem będą kursy zawodowe w wymiarze min. 220 godzin, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy. Kursy będą dobrane adekwatnie do potrzeb UP po spotkaniach z doradcą zawodowym.

Trzecim instrumentem będą warsztaty z psychologiem zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej , radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny oraz poczucia własnej wartości, przezwyciężenia problemów życiowych. Zdobyte umiejętności oraz wiedza jaką osiągną UP zostaną potwierdzone stosownymi dokumentami- zaświadczenia, dyplomy.
Kompleksowe wsparcie odbuduje pozytywne więzi ze społecznością lokalną , nauczy samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz przyczyni się do wzmocnienia ich własnej wartości oraz zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego. W ramach projektu zastosowane będzie kompleksowe wsparcie UP co nie byłoby możliwe bez udziału środków EFS. OPS ze względu na słabą kondycję finansową nie mógłby realizować zadań AI.
Brak pracy jest przyczyną licznych niepowodzeń, ale też konsekwencją biernych postaw i wycofania. Taka sytuacja rodzi rozgoryczenie, niską wiarę we własne możliwości a także niekiedy uzależnienia i agresję. Brak perspektyw i utrwalona bierność spychają te rodziny na margines życia społecznego grożąc wykluczeniem społecznym. Pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin powoduje konieczność korzystania z różnych form pomocy społecznej a czasami uzależnienie od pomocy społecznej.
Największymi barierami dla beneficjentów ostatecznych są wysokie koszty związane ze zdobyciem nowych kwalifikacji i podnoszeniem umiejętności społecznych i zawodowych. Dzięki wsparciu EFS (bezpłatne szkolenia, warsztaty, wypłata zasiłków) uczestników projektu będą mogli je przełamać.
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt/wyposażenie oraz meble do sali w OPS , w której zorganizowane zostaną zajęcia dla UP z doradcą zawodowym i psychologiem.

Produkty:
– 10 kontraktów socjalnych,
– 32 h warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych,
– 20 h godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zaw.,
– 16 h godzin grupowych zajęć z doradcą zaw.,
– 6 dzienników zajęć,
– 10 kpl. mat. dydaktycznych wydanych UP,
– 10 certyfikatów
Personel zaangażowany do tego zadania to: koordynator projektu, ekspert do spraw sprawozdawczości, promocji monitoringu i przetwarzania danych osobowych.

PRACA SOCJALNA

W ramach pracy pracownicy socjalni będą prowadzić rekrutacje uczestników projektu, kompletować dokumentację, sporządzać kontrakty socjalne, udzielać poradnictwa i wsparcia finansowego, na bieżąco monitorować postawy beneficjentów ostatecznych oraz sytuacje rodzin objętych wsparciem. Przeprowadzą wywiady środowiskowe, które będą stanowić podstawę zawarcia kontraktów socjalnych. W ramach tego zadania zostanie wypłacony dodatek dla PS realizującego podpisane kontrakty socjalne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE (WKŁAD WŁASNY)
W ramach wsparcia rodzinom zostaną wypłacone zasiłki celowe (dla 10 BO), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.