Grupy docelowe

Wsparcie w ramach Projektu (P) jest kierowane do 10 os., w wieku aktywności zawodowej, nie objętych dotychczas wsparciem w ramach P systemowego (4K i 6M) klientów pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców GŁ. Są to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP, pozostające bez zatrudnienia i osoby zatrudnione w małych gospodarstwach rolnych( rolnicy). Z analizy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych wynika, że zarówno osoby niepracujące jak i os. zatrudnione w małych, niedochodowych gospodarstwach rolnych, które możemy zaliczyć do tzw. „bezrobocia ukrytego” mają następujące potrzeby i oczekiwania: zdobycie nowych kwalifikacji, pozyskanie wiedzy o swoich możliwościach, predyspozycjach, umocnienie wiary we własne możliwości oraz zwiększenie motywacji i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Największymi barierami są wysokie koszty związane ze zdobywaniem nowych kwalifikacji i podnoszeniem umiejętności zawodowych i społecznych, duża odległość od aglomeracji, brak komunikacji.

Dzięki wsparciu z EFS i POKL (bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz wypłata zasiłków celowych) UP będą mogli je przełamać. Rekrutacja UP będzie prowadzona na podstawie analizy wywiadów środowiskowych z uwzględnieniem następujących kryteriów: chęć przystąpienia do P i ukończenie planowanych szkoleń , wykształcenie , kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna rekrutowanych osób. Z wytypowanymi osobami PS przeprowadzi rozmowy i zaproponuje podpisanie kontraktu socjalnego wraz z określeniem instrumentów AI. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa w P oraz zostaną zapoznane z regulaminem P. Proces rekrutacji zapewnia jednakowy dostęp i możliwości wzięcia udziału w P obu płci.