Wzrost kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego i niektórych świadczeń

Dodano 17 Mar 2016

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r
wprowadzone zostały następujące zmiany, które wchodzą w życie z dniem 10.09.2015r:

Od 1 listopada 2015r do 31 października 2016r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

89,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
118,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
129,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2016r do 31 października 2017r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

95,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
124,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
135,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2017r wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

100,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
130,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
140,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1.11.2015r wchodzi w życie zmiana artykułu 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie pkt c, d, i natomiast od 1.01.2016r w zakresie pkt j, k.
Ilekroć w ustawie jest mowa o utracie dochodu oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
– pkt c – utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
– pkt d – utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
– pkt i – utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w zwiazku ze śmiercią osoby zobowiazanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
– pkt j – utratą świadczenia rodzicielskiego;
– pkt k – utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Od 1.11.2015r wchodzi w życie zmiana artykułu 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie pkt c, d, f natomiast od 1.01.2016r w zakresie pkt  i, j. Ilekroć w ustawie jest mowa o uzyskaniu dochodu oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
– pkt c – uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– pkt d – uzyskaniem  zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
– pkt f – rozpoczęciem pozarolniczej działalnosci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art 14a ust 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej;
– pkt i – uzyskaniem  świadczenia rodzicielskiego;
– pkt j – uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 1. Kryteria otrzymania pomocy.
  Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest kryterium dochodowe.

  Od 1 listopada 2015 r do 31 października 2017r dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł (art 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych). Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł (art 5 ust 2 w/w ustawy).

Od 1 listopada 2017r wysokość kwoty o której mowa w art 5 ust 1 wynosi 754,00 zł natomiast wysokość kwoty o której mowa w art 5 ust 2 wynosi 844,00 zł.

Od 1 stycznia 2016r zmianie ulegają warunki ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Art  5 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych – w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w ust 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna  kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujacych danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust 3a.
Art 5 ust 3a w/w ustawy mówi, że w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy miedzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Art 5 ust 3b w /w ustawy- łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
2) dodatków do zasiłku rodzinnego o których mowa w art 10, art 11a, art 12a i art 13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
3) dodatków do zasiłku rodzinnego o których mowa w art 9, art 14 i art 15, podzielonych przez 12.
Art 5 ust 3 c – W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust 3a, jest niższa niz 20,00 zł świadczenia te nie przysługują.
Art 5 ust 3d – w przypadku osoby uczącej się przepisy ust 3 – 3c stosuje się odpowiednio.
Art 25 ust 1 – W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokosć otrzymywanych świadczeń, osoba jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

W przypadku zbiegu uprawnień do następujacych świadczeń (art 27 ust 5):
– świadczenia rodzicielskiego lub

– świadczenia pielęgnacyjnego lub
– specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
– zasiłku dla opiekuna
PRZYSŁUGUJE JEDNO Z TYCH ŚWIADCZEŃ WYBRANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ

 1. Tryb załatwienia sprawy:
  Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególne skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej zobowiązany jest do powiadomienia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

  Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. 
  W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. 
  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

VII. Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. 

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Kwoty nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych z powodu niedoinformowania organu realizującego świadczenia rodzinne o okolicznościach wykluczających przyznanie albo o zmianach powodujących ustanie prawa do świadczeń, podlegają zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami, ustalone ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych. Odsetki naliczane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.

Od 1 stycznia 2016r za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uznaje się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania.
Nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi są świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna.
Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych nie jest wydawana, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

Od 1 stycznia 2016 roku rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, alestopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.
Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.
Zmiany obejmują też rodziny, które nie miały prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.