Zakończenie projektu 2014

Dodano 14 Mar 2015

Informacja o zakończeniu projektu EFS 2014 r.

Dnia 11.12.2014 roku zakończyła się realizacja projektu systemowego,, Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Łubnice”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywniej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Była to VI edycja projektu, w której wzięło udział 10 beneficjentów. Grupę docelową projektu stanowiło 6 kobiet i 4 mężczyzn korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna i zawodowa osób będących klientami ośrodka pomocy społecznej z terenu Gminy. Do grona beneficjentów zakwalifikowano osoby w wieku aktywności zawodowej, bez względu na wykształcenie, posiadające status osoby bezrobotnej, oraz osoby nieaktywne zawodowo i małorolne wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach kontraktów 3 osoby uczestniczyło w kursie „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”, 3 osoby w kursie „Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw” oraz 4 osoby w kursie „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Wszyscy beneficjenci nabyli szereg umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Działania te przyczyniły się do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów.
Firmą szkolącą był Zakład Doskonalenia Zawodowego Staszów.

2014 (13) 2014 (14) 2014 (11) 2014 (12) 2014 (10) 2014 (9) 2014 (8) 2014 (6) 2014 (7) 2014 (1)2014 (5) 2014 (4) 2014 (3) 2014 (2)